Korzystamy z cookies, więcej informacji »
 
Strona główna | Artykuły dla sprzedawcy | Artykuły dla managera | FAQ | Wyszukaj w serwisie
 
W promocji dnia

Menu witryny
Strona główna
Nowości
Szukaj w serwisie
Artykuły dla sprzedawcy
Artykuły dla managera
FAQ o sprzedaży
Partnerzy
Kontakt
Najczęściej czytane

 
Czym jest Marketing MIX? E-mail
Istotą marketingu MIX jest maksymalizacja efektu rynkowego przez optymalne wykorzystanie wszystkich instrumentów rynkowych. W ten sposób stwarza się możliwości osiągnięcia celów przedsiębiorstwa przy jak najmniejszych nakładach.

Uwarunkowania zewnętrzne, a zwłaszcza uwarunkowania rynkowe, stanowią podstawę do kształtowania zasobów i działalności w sposób łączący optymalne te uwarunkowania z celami przedsiębiorstwa. W całokształcie działalności przedsiębiorstwa można wyróżnić ściśle ze sobą sprężone sfery działalności ukierunkowane do wewnątrz oraz na zewnątrz. Bezpośrednim celem działalności wewnętrznej jest odpowiednio zaprogramowana działalność zewnętrzna, odzwierciedlająca pożądany wpływ na otoczenie. Głównym nurtem i narzędziem tego wpływu jest marketing mix.

Dla nabywców, dostawców i podmiotów koalicji przedsiębiorstwa marketing mix wyraża ofertę wartości , dla konkurentów - narzędzie rywalizacji a dla organów sterujących - dowód podporządkowania. Nabywcy oceniając ofertę wartości i podejmując decyzje zakupu, kierują się rodzajem oraz wielkości "salda" będącego wynikiem bilansowania własnych korzyści i kosztów. Powszechnie znana i stosowana jest klasyczna struktura zagregowanych głównych elementów marketingu mix, zaproponowana przez E.J McCarthy'ego i nazwana formułą 4P. Niekiedy jest ona uzupełniona o piąte "P". Połączenie punktu widzenia dostawcy oraz nabywcy prowadzi do następującego układu elementów marketingu mix: - produkt, wartości użytkowe - cena, koszty nabywcy - dystrybucja, wygoda zakupu - pracownicy Wymienione i ujęte hasłowo podstawowe elementy tworzą szkielet struktury marketingu mix, który następnie jest rozwijany oraz uszczegółowiany.

Przykład częściowo rozwiniętej struktury marketingu mix: Rysunek poglądowy przedstawiający marketing MIX Programując marketing mix, należy uwzględnić trzy główne przesłanki.
  • Pierwsza dotyczy skuteczności osiągania zaplanowanych celów rynkowych przedsiębiorstwa. Marketing mix występuje tu jako najważniejsze narzędzie osiągnięcia tych celów.
  • Druga przesłanka wiąże się z charakterystyką i typologia podmiotów z otoczenia, do których poszczególne elementy są adresowane. Dla przedsiębiorstw przemysłowych najistotniejsze jest zróżnicowanie marketingu mix, adresowanego do nabywców indywidualnych oraz do nabywców instytucjonalnych. W tym przypadku marketing jest traktowany jak zmienna sterująca podmiotami z otoczenia.
  • Trzecia przesłanka wyraża spójność elementów marketingu mix, co oznacza, że rozstrzygnięcia dotyczące jednego elementu wpływają na elementy pozostałe. W tej sytuacji marketing mix wykazuje właściwości systemu. Problem uwzględnienia piątego elementu marketingu mix został rozstrzygnięty w sposób, który akceptuje obecność pracowników przedsiębiorstwa w kształtowaniu wszystkich pozostałych elementów. Dlatego nie ma uzasadnienia pogląd traktujący pracowników równorzędnie z pozostałymi elementami i wyróżnia jako elementu piątego.
Centralnym elementem marketingu mix jest produkt, wokół którego koncentruje się działalność przedsiębiorstwa, a w tym pozostałe elementy kompozycji marketingowej. Pozycja produktu wynika z faktu, że jest on głównym nośnikiem wartości dla nabywców oraz narzędziem konkurencji. Marketingowa interpretacji produktu różni się znacznie od interpretacji powszechnie występujących. Kategoria ceny w marketingu mix obejmuje ekonomiczne aspekty oferty produktowej. Kontekst ekonomiczny tej oferty uwzględnia finansowe cele przedsiębiorstwa, jego klientów i konkurentów oraz skutki społeczne. Wykorzystywane kategorie ekonomiczne służą wyrażeniu zarówno wartości jak i kosztów.

Przez pojęcie dystrybucji w marketingu mix rozumie się całokształt działań i zasobów służących zawarciu i realizacji umów sprzedaży. Promocja w marketingu mix obejmuje całość działań i zasobów związanych z informacyjnym oddziaływaniem na podmioty z otoczenia w celu promowania produktów i przedsiębiorstwa. Z częścią działań promocyjnych dostarczane są określone korzyści ekonomiczne. Dotyczy to aktywizacji sprzedaży, nazwanej także promocją uzupełniającą lub promocją sprzedaży. Przekazywane do otoczenia informacje wpływają na wiedze, opinię, nastawienia, oczekiwania oraz zachowania podmiotów w sposób korzystny dla przedsiębiorstwa. Obecnie do tego celu coraz częściej używa się kanałów komunikacji bezpośredniej.

Autor: Żaneta Firlej Zródło: Ableorg.com darmowa witryna o biznesie
<< wstecz

 


Sondy
Czy brałbyś udział w forum dyskusyjnym dla handlowców, gdyby powstało w serwisie?
  
Bestsellery biznesu

Kontakt | Polityka prywatności | Partnerzy

 


Catering - Spinki